Викладацький склад

   Циклова комісія «Педіатричних та акушерсько-гінекологічних дисциплін» – це висококваліфікований педагогічний колектив.

Підмогильна Лідія Григорівна

Заслужений працівник охорони здоров’я України

Викладач вищої категорії

Викладач-методист

Дисципліна: “Ріст та розвиток людини”

Півчук Анна В’ячеславівна

Голова циклової комісії

Викладач І кваліфікаційної категорії

Дисципліна: “Акушерство та гінекологія”

Пустовіт Оксана Анатоліївна

Викладач І кваліфікаційної категорії 

Дисципліна: “Акушерство та гінекологія”

Зотова Олена Василівна

Викладач ІІ кваліфікаційної категорії 

Дисципліна: “Педіатрія”

Боліла
Марина
Олексіївна

Викладач ІІ кваліфікаційної категорії 

Дисципліна: “Педіатрія”

Мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, забезпечувати підготовку фахового молодшого бакалавра відповідно до державних стандартів освіти.

Основний напрямок роботи циклової комісії – удосконалювати навчально-виховний процес, пошук інноваційних технологій навчання.

Викладачі досягають ефективності навчальної роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

   Циклова комісія «Педіатричних та акушерсько-гінекологічних дисциплін» забезпечує навчання за освітньо-професійними програмами «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». На ц/к «Педіатричних та акушерсько-гінекологічних дисциплін» вивчаються наступні дисципліни:

  • «Медсестринство в педіатрії», «Педіатрія».
  • «Медсестринство в акушерстві», «Акушерство».
  • «Медсестринство в гінекології», «Гінекологія».
  • «Ріст і розвиток людини».
  • «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї».
  • «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології».
  • «Невідкладні стани в педіатрії».

Студентам надаються в електронному вигляді матеріали до самостійної позааудиторної роботи, лекційних занять, вони мають змогу користуватися навчальними посібниками. 

Доклінічна (навчальна) практика – це практичне навчання під час занять. Проведення занять із студентами здійснюється в спеціалізованих кабінетах доклінічної підготовки, оснащення яких максимально наближено до клінічних умов.

   Методами навчальної практики є: робота малими групами; пояснення; демонстрація; моделювання виробничої ситуації; вправи; ділові ігри; самостійне виконання виробничих завдань та відпрацювання практичних навичок і вмінь згідно з алгоритмом; обговорення допущених помилок; самостійне засвоєння практичних навичок та вмінь у позааудиторний час; відпрацювання пропущених практичних занять; контроль якості засвоєних умінь і навичок викладачами на практичних заняттях та при проведенні замірів практичних навиків; контроль за якістю проведення практичних занять та рівнем засвоєння  практичних навичок і вмінь студентами з боку адміністрації навчального закладу.    

Тісна співпраця з практичною медициною є також ефективним механізмом професійної освіти, що дає можливість своєчасно адаптуватись до змін та потреб в системі охорони здоров’я.

   Практичні заняття з педіатрії, акушерства та гінекології також проходять на клінічних базах (ДКЛ №4, ДКЛ №6, Лікарня «ОХМАТДИТ», ДУ «Інститут ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  ім. АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАМН УКРАЇНИ»).

 

Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом відвідування конференцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, дистанційних курсів, проведення відкритих занять, майстер – класів, тижня циклової комісії, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття. Викладачі циклової комісії – професійно високваліфіковані спеціалісти, творчі натури, які переймаються проблемами викладання, завжди шукають нестандартні шляхи вирішення педагогіко-методичних проблем, застосовують на практиці форми активного навчання. 

   Тому всім треба розуміти, що ми готуємо фахівців для нашої держави, яким будемо довіряти своє майбутнє. Їх рівень підготовки повинен відповідати світовим стандартам, їхні можливості це обличчя нашого навчально – виховного процесу. Тільки від глибоких теоретичних та практичних знань викладачів, їхнього досвіду, творчості, впровадження сучасних методик залежить активність студентів під час  навчання, а це сприяє становленню майбутніх фахівців охорони здоров’я.